CEL PROWADZENIA BADAŃ

Mimo że badania prowadzone były dla celów astronautyki, specjaliści z takich dziedzin jak fizjologia i biologia, psychologia i psychiatria oraz socjologia — analizowali wpływ skojarzonego działania wymienionych czynni­ków środowiskowych na aktywność człowieka. Doty­czyło to między innymi zawodów w rodzaju operatora oddalonych stacji radarowych, marynarza, pilota, gór­nika, badacza rejonów polarnych. Badania nad izolacją percepcyjną, uwięzieniem i izo­lacją społeczną prowadzone są w różnego rodzaju sy­mulatorach, w których zapewniono warunki niezbędne  do życia, a badani wykonują określone zadania, utrzy­mując tylko pośrednią (radiową, telewizyjną) łączność z otoczeniem zewnętrznym . Kabiny miesz­czące jedną, dwie. lub kilka osób pozwalają na ścisłą i systematyczną kontrolę zachowania .się człowieka, jego obciążenia psychofizjologicznego i- wydolności — w różnych sytuacjach oraz przy działaniu wielu czyn­ników ściśle kontrolowanych.