CHARAKTERYSTYCZNE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

Frustracja natomiast wynika z udaremnienia re­alizacji dążeń przez przeszkody nie dające się pokonać. Charakterystyczny dla współczesnego życia wzrost wymagań narzuconych przez społeczeństwo i wzrost zadań, jakie sobie stawia sam człowiek, stwarza nowe obciążenia psychiczne dla młodzieży. Wzrost wymagań wiąże się ze zmienionymi warunkami społecznymi, z klimatem preferującym naukę i pracę, twórczość i wynalazczość. Od młodzieży społeczeństwo wymaga również intensyfikacji wysiłków dla sprostania ko­nieczności przyspieszania tempa życia. Drogi życiowe młodzieży muszą więc uwzględniać cel, jaki stawia dzisiejsze społeczeństwo: rozwojowy dynamizm, a nie jedynie spokojne bytowanie.