CODZIENNE PRZYKŁADY

Codzienne przykłady wskazują na różnorodność, a nawet przeciwstawność kierunków aktywności czło- ;    wieka. Jak już wspomniano, celem aktywności niektórych ludzi jest omijanie przeszkód, uchylanie się od trudności, unikanie sytuacji konfliktowych i frustra- cyjnych. Inni dążą do ułatwienia, poszukują wygody i komfortu przez nabywanie różnych wytworów tech­niki, ułatwiających i umilających życie (np. telefonu, i          lodówki, telewizora, magnetofonu, samochodu). Jeszcze inni przejawiają aktywność skierowaną na zupełnie :         przeciwstawne dążenia. Oni nie tylko nie unikają trud­ności i zagrożenia, ale wręcz go poszukują, walcząc o  rekordy szybkości w jeździe samochodem, zdobywa­jąc szczyty górskie, odkrywając jaskinie lub podej- :   mując się poważnych obowiązków społecznych nara­żają się na różne trudności.