DUŻA EKSPANSJA

Duża ekspansja ludzi młodych, dynamicznych, wysoko kwa­lifikowanych, pewnych siebie i o wysokich aspiracjach_ stwarza dla wielu osób w średnim wieku zagrożenie społeczne, bo mimo że są aktywni — sfera ich dzia­łania stopniowo zawęża się, są potrzebni — ale dystan­sowani przez młodszych.Powyższy przegląd wskazuje, że środowisko spo­łeczne jest źródłem obciążenia psychicznego dla ludzi w każdym wieku. Oczywiście że rodzaj i zakres tego obciążenia oraz reakcje na nie zależą nie tylko od śro­dowiska, lecz również od osobowości człowieka. Zagad­nienie to nie należy już jednak do tematu obecnego opracowania, a zainteresowanemu Czytelnikowi warto polecić książkę S. Gerstmana pt. „Psychologia na co- dzień” (1973) wyjaśniającą prawidłowości, od których zależy postępowanie człowieka. Na specjalną uwagę wydaje się zasługiwać rozdział omawiający przemiany osobowości w rozwoju indywidualnym.