Działania prewencyjne dotyczą trzech okresów

Prewencja pierwotna – mająca na celu zapobieganie wystąpieniu choroby,
prewencja wtórna – polegająca na zmniejszeniu ryzyka wystąpienia jawnej cukrzycy przez zahamowanie destrukcji komórek B,
prewencja trzeciorzędowa u osób z cukrzycą jawną – oszczędzanie pozostałych komórek B i zapobieganie późnym powikłaniom.
Od kilku lat wdrażane są międzynarodowe programy prewencji cukrzycy typu 1.
Stosowanie insuliny parenteralnie lub doustnie, a ostatnio samego łańcucha B insuliny. Działanie to ma na celu wywołanie tolerancji immunologicznej i oszczędzanie komórki B. Podobne próby podejmowane są z cząsteczką GAD. W świeżo wykrytej cukrzycy jawnej działanie ochronne na pozostałe komórki B wywiera stosowanie intensywnej in- sulinoterapii dużymi dawkami od początku leczenia.