LICZNE BADANIA

Liczne , badania udowodniły, że hałas wywiera nie­korzystny wpływ na wydajność pracy, na wydolność umysłową, na stan emocjonalny, rozprasza uwagę, u- trudnia procesy myślenia, prowadzi do\powstawania błędów w pracy, wydłuża reakcję, osłabia precyzję ru­chów. Wykazano, że usunięcie lub obniżenie hałasu zmniejszyło o 20% liczbę błędów u maszynistek, a o 50°/o błędy w obliczeniach na maszynach liczących. W tych ~ badaniach stwierdzono, że usunięcie lub zmniejszenie w miejscu pracy zbędnych bodźców akus­tycznych zwiększyło wydajność pracy o 33% i równo­cześnie zmniejszyło o jedną trzecią absencję i zachoror- walność pracowników.Stwierdzono także, że dźwięki wyższe, przerywane i nagłe są bardziej obciążające, niż jednostajne. Dla­tego łatwiej przywyknąć do „szumu ulicy”, niż dźwię­ków klaksonów lub syren.