MASA CZYNNIKÓW

Z ogromnej masy czynników, które obciążają sferę psychiczną współczesnego człowieka’, dwa wydają się zasługiwać na specjalną uwagę, a mianowicie hałas i stłoczenie.’Hałas wyszedł dziś poza obręb fabryk, hut, ce¬mentowni, rafinerii, zakładów włókienniczych, drukar¬ni’ (gdzie zresztą ‘”Walczy się z nim’1 dość skutecznie); panuje na ulicach-’i w domach, wyszedł poza:-granice miast,’narażeni’są na niego’również, przywykli raczej do ciszy mieszkańcy osad i wsi — poprzez traktory, kombajny, pojazdy mechaniczne, piły motorowe zakłó¬cające ciszę w lasach,- motorówki na rzekach i jezio¬rach, oraz przez rzesze hałaśliwych turystów i- wcza¬sowiczów.
-Złożony, zespół bodźców akustycznych jest.dziś od¬bierany o każdej porze dnia i nocy, we wszystkich wa¬runkach bytowania i pracy jako; hałas przemysłowy, maszynowy, komunikacyjny, technologiczny i „ludzki”.