OSOBISTY CEL

Celem osobistym staje się dziś sukces, a bodź­cem do osiągnięcia sukcesu jest pragnienie wy­bicia się. Pragnienie to jest określane jako „po­trzeba wytworzona” (nabyta) i wielu psychologów oraz pedagogów zastanawia się, jak wpajać w uczniów potrzebę sukcesu, jak wzmagać ich pilność i inicjatywę w zdobywaniu wiedzy. Prowadzone u nas badania nad uwarunkowaniem powodzenia w studiach wykazały np., że nasza młodzież pochodzenia chłopskiego, uzy­skująca słabsze wyniki na egzaminach wstępnych na uczelnie, w czasie studiów osiąga lepsze oceny, niż kandydaci z innych środowisk, co może świadczyć o silnej motywacji dążenia do .sukcesu. Typowym dziś zjawiskiem jest dążenie do osiągnięć zawodowych i osobistych na różnym polu.