POD WPŁYWEM TECHNIKI

Zaproponowała ona ograniczenia w wykorzystywaniu przyrządów pod­słuchowych podobne do tych,, jakie obowiązują w nie­których krajach w odniesieniu do broni palnej. Takie wykorzystanie techniki nasuwa myśl, że Albert Schweizer, wybitny lekarz francuski odznaczony na­grodą Nobla, miał rację kiedy mówił: „Nieszczęściem naszej cywilizacji jest to, że rozwinęła się ona tech­nicznie, nie duchowo”. Życie pod przemożnym wpływem techniki niepokoi i jeśli nawet człowiek potrafi obronić się przed za­grożeniem fizycznym, ,to często staje bezradny wobec zagrożenia psychologicznego. Wiąże się ono z niepokojem o utratę panowania nad środowiskiem technicznym, z obawą o właściwe zużytkowanie od­kryć i wynalazków, z niepewnością wobec przyszłości. Te stany emocjonalne nie są obce ludziom silnie zwią­zanym ze współczesnością.