PRZEPROWADZAJĄC ANALIZĘ

Do tego dołącza się strach przed nadciągającym zniedołężnieniem, utratą poczucia bezpieczeństwa. S. Klonowicz (1973), przeprowadzając analizę zdol­ności do pracy uwarunkowanej wiekiem, zajmuje się między innymi wnikliwie zmianami psychofizycznymi w starszym wieku, które mogą z naszego punktu wi­dzenia stanowić zagrożenie psychologiczne. Pisze on: „Starzenie się jest związane z przeżyciem sprzeczności między dawnymi, jeszcze świeżymi w pa­mięci, możliwościami osobistymi, a nowym poziomem równowagi psychofizjologicznej, do której podświado­mie, albo nawet świadomie dąży każdy starzejący się człowiek”. Sprzeczności te obciążają psychikę, bowiem nie każdy z nas potrafi wykształcić w sobie odporność na to, co nieuchronne, odporność wobec nieuniknionych zmian rozwojowych, która gwarantuje utrzymanie równowagi psychicznej.