ROLA SPOŁECZNA

Obciążenie psychiczne człowieka wy­nika z pełnienia określonych ról społecznych. Przez ro- rę społeczną rozumiemy zespół wymagań kierowanych przez społeczeństwo pod adresem jednostki, w zależ­ności od jej wieku, pozycji społecznej, zawodu, płci itp.Analiza ról, jakie pełni współczesny człowiek, kie­ruje uwagę na postawy, które określają związek emo­cjonalny i poznawczy między człowiekiem a innymi osobami i przedmiotami z jego otoczenia. Postawy, to zagadnienie bardzo interesujące współczesną psychologię. K. Obuchowski w swej książce pt. „Psycho­logia dążeń ludzkich” (1972) w następujący sposób for­mułuje definicję postawy: „Postawa względem przed­miotu X jest to czynnik hipotetyczny (zmienna uta­jona, dyspozycyjna), przejawiający się w zachowaniach różnorodnych, ale posiadających jedną wspólną cechę, mianowic” ”’reślony (pozytywny lub negatywny) sto­sunek do danego przedmiotu”.