W INNYCH EKSPERYMENTACH

W innych eksperymentach nad wpływem deprywa- cji ‘ sensorycznej na zdolność przystosowania do oto­czenia stwierdzono obniżenie sprawności percepcyjnej i poznawczej u małp hodowanych w całkowitej ciem­ności przez dwa tygodnie po urodzeniu (Hebb); nato­miast dobrą orientację przestrzenną i normalne zain­teresowanie otoczeniem obserwowano u małp, które przez kilka godzin dziennie były wystawiane na świat­ło dzienne. U małp wychowywanych w całkowitej ciemności przez jedenaście tygodni po urodzeniu — notowano brak tych form zachowania. Po przeniesie­niu w normalne warunki traciły one zupełnie orien­tację (Frantz).Powyżej przedstawione oraz liczne inne ekspery­menty dowiodły znaczenia informacji percepcyjnej dla prawidłowego rozwoju organizmu i wskazały na związek między dopływem zewnętrznych bodźców a stymulacją mózgu (pobudzeniem kory mózgowej).