WCZESNE DOZNANIA

Wskazują jednak, że wczesne doznania zmysłowe mają dodatni wpływ na poziom orientacji w otoczeniu i na późniejsze zacho­wanie się osobnika. Niektóre z tych wniosków zostały potwierdzone w badaniach nad małymi dziećmi. Brak bodźców zewnętrznych we wczesnym wieku nie po­zwala na rozwój właściwych dla człowieka mechaniz­mów, bez których zdolność przystosowania jest upo­śledzona na resztę życia. Mówią o tym przykłady dzie­ci zdziczałych w warunkach pozbawiających je kon­taktu z innymi ludźmi, oraz dzieci przebywających w monotonnym środowisku.Obserwacje prowadzone nad dziećmi przebywają­cymi od urodzenia lub w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia w domach małego dziecka, w zakładach opiekuńczych lub w szpitalach, wykazują w wielu wy­padkach upośledzenie rozwoju fizycznego i psychicz­nego (np. mniejszą zdolność myślenia abstrakcyjnego), a w późniejszym życiu nieumiejętność nawiązywania kontaktów emocjonalnych z innymi ludźmi.