WCZEŚNIEJSZE MODELE

‘Wczorajsze modele stały się dziś w większóści przestarzałe, bo przestały odpowiadać postulatom perspektywicznego rozwoju przemysłowego i społecz­nego. ‘Postęp  nauki i techniki przyspieszył tempo zmian społecznych, a to stworzyło nowe konflikty, na­pięcia, zakłócenia w ustalonych strukturach, zmiany w kulturze, obyczajowości, w stawianiu przed człowie­kiem nowych wymagań.Współczesność żąda, aby było coraz więcej ludzi kompetentnych, aby odpowiedzialnie decydowali o wzrastającym zasięgu spraw, aby usuwali przeszkody stojące przed dalszym postępem cywilizacji.  B. Sucho­dolski (1967) w następujących słowach określa wyma­gania, stawiane współczesnemu człowiekowi w naszym ustroju: „Powinniśmy zdać sobie sprawę z faktu, iż ustrój socjalistyczny w niebywały sposób zwiększa od­powiedzialność ludzi, za wszystko, co się w ich życiu społecznym dzieje.