WOLNY CZAS

Problem tzw. wolnego czasu, dość szeroko dziś dyskutowany, w sytuacji kobiet dotyczy raczej czasu po pracy zawodowej, który nie jest i nie może być | przeznaczony na odpoczynek lub rozrywkę, wobec | wzrostu obowiązków pozazawodowych. Czas ten zaj- ] mują dojazdy do pracy, praca we własnym domu, wy­chowywanie dzieci, nauka, praca społeczna, a więc te rodzaje działalności, które również obciążają psychikę.Zależności między człowiekiem a społeczeństwem są wzajemne. Społeczeństwo narzuca jednostce określone zadania i wyznacza określone role społeczne, a stawiając wymagania kształtuje jej osobowość, która jest dzięki temu społecznie zdeterminowana. Równo­cześnie jednak człowiek sam stwarza warunki i sto­sunki, w których żyje, podejmuje się ról według swo­ich potrzeb i idei.