ZACHOWANIA SPOŁECZNE

Obcią­żeniem psychicznym dla człowieka włączonego pozy­tywnie w nurt życia jest stykanie się niemal codzien­nie z czynami, których kwalifikacja nic ści się w ramach ogólnych zasad życia społecznego. Pomijając przestępstwa, są to nieraz czyny dokonywane z pobu­dek zupełnie irracjonalnych (tłuczenie lamp w par­kach, niszczenie publicznych aparatów telefonicznych, ławek, środków komunikacji, rozbijanie pomników).Nie w pełni został wyjaśniony charakter takich „wa­dliwych” postaw depczących normy współżycia społecz­nego (prawne i moralne), jak też czynników determi­nujących niewłaściwe zachowania społeczne.