ZE ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO

Mimo że środowisko społeczne nie mieści rsię- w po­jęciu typowych czynników uznanych za. szkodliwe, może stwarzać zagrożenie społeczne,-.znacz­nie częściej gnębiące współczesnego człowieka, niż in­ne; zagrożenia. Jest to zagrożenie nieprawidłowymi sto­sunkami międzyludzkimi, utratą uznania, szacunku, stanowiska, trudnością uzyskania osiągnięć .zawodo­wych lub naukowych, możliwością krytyki, potępienia, odrzucenia przyjaźni lub miłości. Zagrożenia te naru­szają stabilność układu człowiek-środowisko.Rozwój cywilizacji, wprowadzając zmiany w otocze­niu człowieka, spowodował zmiany w jego życiu, w działalności, w rozwoju psychicznym, zarówno intelek­tualnym jak emocjonalnym, w jego osobowości a więc w postawach, potrzebach, dążeniach, zainteresowaniach, w modelach życia,’ pracy, rodziny, kontaktów towa­rzyskich.