ŹRÓDŁO OBCIĄŻENIA

Stłoczenie może być źródłem obciążenia psychicz­nego, ponieważ utrudnia zaspokojenie wielu potrzeb psychologicznych. Jako sytuacja może wywołać wzrost napięcia emocjonalnego,: może .dawać zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu i w zachowaniu człowieka. Stłoczenie może również.; być czynnikiem nerwicowym ze względu na stwarzanie konfliktów międzyludzkich, w których współwystępują różne przeciwstawne często dążenia jednostek. Brak badań psychologicznych nad reakcjami człowieka na stłoczenie w dzisiejszych wa­runkach cywilizacyjnych nie pozwala dokładnie okre­ślić wpływu tego czynnika. Liczne jednak badania na zwierzętach wykazały, że stłoczenie w warunkach la­boratoryjnych powoduje u nich różne zmiany, np. po­większenie się nadnerczy, zaburzenia rozwoju i funkcji rozrodczych, zmniejszenie odporności na szkodliwe działanie środków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy.