ŹRÓDŁO WYBORU

Źródłem wyboru rozmaitych kierunków aktywności są potrzeby człowieka, poza tym wiek, stan psychofi­zyczny lub osobowość. Człowiek, który wykazuje ten­dencje do poszukiwania doświadczeń, chęci poznawania, odkrywania, tworzenia, mimo ze stwarza sobie obciążenie psychiczne, uzyskuje lepsze warunki roz­woju osobowości dzięki szerszemu zakresowi działania, łatwiej radzi sobie z trudnymi sytuacjami, z zagroże­niem. Człowiek, który wybiera aktywność skierowaną na unikanie bodźców, bynajmniej nie uwalnia się od obciążeń psychicznych, ponieważ otoczenie stanowi dla niego nieustanne źródło zagrożenia, przykrości, lęku i niepokoju.