REALNE ZAGROŻENIE

Realnym zagrożeniem jest stale rosnące stężenie róż­nych substancji chemicznych w glebie, wodzie, powie­trzu i w organizmie człowieka na skutek rozwoju prze­mysłu, motoryzacji, urbanizacji. Wynikiem tego jest stwierdzone w latach sześćdziesiątych zwiększenie się na całym świecie liczby zgonów z powodu nowotworów o  20%. Wraz z niepohamowanym rozwojem urbaniza­cji zwiększa się zastraszająco liczba chorób umysło­wych, wzrasta lekomania, narkomania i alkoholizm.Nadużywanie środków farmaceutycznych — których liczba stale wzrasta i które bywają wprowadzane na rynek, zanim ich działanie zostanie wnikliwie spraw­dzone — to następne realne zagrożenie dla współczes­nego człowieka, który wielokrotnie w nich szuka ra­tunku w swoim konflikcie ze środowiskiem.