CAŁE WIEKI

I gdy całe wieki historii uczyły lu­dzi przerzucać odpowiedzialność za bieg spraw społecz­nych na inne instancje, na bóstwo, na kościół, na wład­ców, na klasy panujące, polityków, na historyczny fa­talizm itd.,-:w ustroju socjalistycznym wzrastać będzie przeświadczenie, że sami ludzie odpowiedzialni są za to, co się w ich życiu dzieje”.Postulat  wzrostu odpowiedzialności za sprawy spo­łeczne w naszym ustroju stwarza między innymi obo­wiązek stałego dokształcania się ludzi pracujących. Po­stęp nauki i techniki, tempo zmian, a przy tym kon­serwatyzm programów szkolnych i oświatowych po­wodują, że wiedza wczoraj zdobyta dziś staje się prze­starzała (zresztą, jak wykazały badania, tylko 20°/o wiedzy wyniesionej ze szkoły pozostaje w naszej pa­mięci) i dlatego wymaga stałego uzupełniania.