WYMAGANIA SPOŁECZNE

W 1970 roku, który był Międzynarodowym Rokiem Oświaty, ONZ wysunęła postulat edukacji permanent­nej jako konsekwencji postępu. Ustawiczne dokształ­canie się, jako znamię naszych czasów, obok wszyst­kich walorów pozytywnych (rozwój intelektualny, sa­tysfakcja, uznanie), stanowi obciążenie psychiczne,gdyż skłania do rezygnacji z zaspokajania innych po­trzeb (odpoczynku, rozrywki) z powodu poświęcania czasu wolnego na naukę.Wymagania społeczne są specyficznym źródłem obciążenia dla współczesnych kobiet, które po­za obowiązkami rodzinnymi i domowymi podejmują pracę zawodową i jednocześnie dokształcają się, stu­diują, zdobywają tytuły naukowe przy niezbyt jeszcze j rozwiniętych udogodnieniach w życiu codziennym oraz j raczej powolnym wkraczaniu techniki do naszych do­mów.