POTRZEBY POZNAWCZE

Wynika to z niezaspokojenia m. in. ich potrzeb poznawczych (de­cydujących o rozwoju umysłowym) w warunkach mało zmiennego otoczenia, „ubogiego” w informacje i ogra­niczającego czynności poznawcze. Ostatnio w wyniku badań coraz liczniejsze są głosy psychologów stwier­dzające, że rozwój psychiczny dziecka rozpoczyna się od pierwszych chwil po jego urodzeniu i że już dziecko kilkudniowe jest zdolne do uczenia się i reagowania na określone bodźce. Zapewnienie więc małemu dziec­ku dopływu normalnych bodźców środowiskowych umożliwia jego prawidłowy rozwój. W połowie lat pięćdziesiątych i na początku sześć­dziesiątych prowadzono intensywne badania nad wpły­wem na człowieka eksperymentalnego pozbawienia go dopływu bodźców zewnętrznych (deprywacja senso­ryczna).