UCIĄŻLIWE WARUNKI BYTOWANIA

Uciążliwe warunki bytowania i pracy moż­na rozpatrywać z punktu widzenia środowiska pracy, stanowiska roboczego, miejsca zamieszkania, środowis­ka domowego itd. Żyjąc w- określonym środowisku technicznym człowiek podlega obciążeniu, które wy­nika między innymi z urbanizacji, uprzemysłowienia tego środowiska, ze stopnia zmechanizowania i zauto­matyzowania życia, z warunków akustycznych, klima­tycznych, chemicznych, higieniczno-toksykologicznych oraz społecznych.Ocena obciążenia człowieka czynnikami fizycznymi czy toksykologicznymi nie jest trudna, ponieważ zo­stały opracowane różne normy fizjologiczne i higie- niczno-toksykologiczne, określające dopuszczalne war­tości narażenia. Mimo częstej kontrowersyjności po­glądów na określone normy, pozwalają one w jakiejś mierze zapobiegać narażaniu człowieka na szkodliwe warunki, przez przestrzeganie ^zasad higieny i bezpie­czeństwa.