BADANIA DEPRYWACJI INFORMACYJNEJ

Badania nad deprywacją informacyjną były prowa­dzone w rozmaitych sytuacjach i warunkach środowis­kowych, przy użyciu specjalnych pomieszczeń, urzą­dzeń, aparatury lub w warunkach terenowych. Właśnie z tego punktu widzenia prześledzimy niektóre badania psychologiczne, wyróżniając doświadczenia prowadzo­ne w warunkach laboratoryjnych i w warunkach na­turalnych.Badania deprywacji informacyjnej w warunkach | laboratoryjnych dla modelowania sytuacji eks­perymentalnej korzystały z pomieszczeń dźwiękoszczel- nych, tak zwanych komór ciszy, z basenów imersyjnych, w których badany przebywał całkowicie zanurzo­ny w wodzie (badano w nich długotrwały wpływ nie­ważkości na organizm człowieka), z urządzenia me- ! dycznego dla osób sparaliżowanych — tak zwanych I „żelaznych płuc” (wpływ unieruchomienia), z symula­torów kabin rakiet kosmicznych, w których kosmonau­ci przechodzili treningi przed lotami.