CORAZ WIĘCEJ

Dlatego podziwiamy inżynierów wykazujących w teletur­niejach olbrzymią znajomość literatury klasycznej, hi- j storii lub muzyki, lekarzy z dużą wiedzą o astronauty­ce lub elektronice, uczniów o dużej wiedzy z zakresu j techniki samochodowej, cybernetyki. Zdumiewa nas krawiec, który stał się astronomem-samoukiem, człon­kiem międzynarodowych towarzystw naukowych, któ- | ry buduje lunety i organizuje dla młodzieży wykłady z astronomii. Podziwiamy księgowego, który zakresem  informacji o książce przewyższył wielu specjalistów,a który z introligatorstwa uczynił prawdziwą sztukę. Innym zagadnieniem związanym z przyswajaniem współczesnej wiedzy jest sprawa chłonności czło­wieka i jego gotowości do przyjmowania zwięk­szającej się codziennie ilości informacji docierających do nas przez nowoczesne środki masowego przekazu.