WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ

Urządzenia te służyły do psychologicznych i fizjolo­gicznych badań nad zachowaniem się człowieka w hipodynamii (nieważkości) i hipokinezji (unieruchomieniu). W warunkach tych badani objawia­li     silne napięcie emocjonalne, trwające aż do chwili za­kończenia eksperymentu. Występowały również u nich złudzenia i halucynacje wzrokowe (Lilly, Shurley). W warunkach izolacji percepcyjnej i unieruchomie­nia u badanych stwierdzono zmniejszanie się częstotli­wości fal mózgowych rejestrowanych w zapisach elek- tróencefalograficznych (EEG). Nieprawidłowości zapisu pracy mózgu były silniejsze w izolacji percepcyjnej niż w sensorycznej (Zubek, Welch i in.). U badanych, którzy byli izolowani w omawianych warunkach, po­dobny zapis EEG utrzymywał się jeszcze w kilka dni po zakończeniu doświadczeń i nie byli oni zdolni do jakiegokolwiek poważniejszego działania.