SILNE ZABURZENIA

Silne zaburzenia psychiczne były obserwowane (Wexler, Solomon i in.) przy zastosowaniu specjalnego rodzaju respiratora, to znaczy urządzenia zwanego po­pularnie „żelaznymi płucami” . Badani podle­gali tu unieruchomieniu w warunkach monotonnego otoczenia i uwięzienia w ciasnym pomieszczeniu. Obok zaburzeń percepcji rejestrowano zaburzenia w proce­sach intelektualnych. Występowały również zaburzenia psychiczne, podobne do stanów psychopatologicznych, przypominających pod niektórymi względami psychozy spowodowane przez środki farmakologiczne (LSD, mes­kalina).Podobnie dramatyczne skutki całkowitej izolacji człowieka, pozbawionego poza tym wrażeń propriore- ceptywnych, to znaczy wrażeń równowagi i kineste- tycznych (stawowo-mięśniowych), stwierdzano w bada­niach prowadzonych w basenach imersyjnych.