SZCZEGÓLNE OBCIĄŻENIA

Szczególnemu obciążeniu w zmieniających się wa­runkach życia społecznego podlegają ludzie starsi. Czu­ją się oni zagubieni i zagrożeni, zresztą rzeczywiście podlegają najsilniej zagrożeniu społecznemu, bo współ­czesne tempo życia nie sprzyja oglądaniu się stale na przeszłość, którą oni reprezentują. Społeczne zagroże­nie ludzi, których role społeczne zdezaktualizowały się z wiekiem, wiąże się nie tylko ze znacznym pogor­szeniem warunków bytowania (należy przypuszczać, że dzisiejsze młode pokolenie swym dynamizmem wy­walczy poprawę tych warunków, gdy będzie się samo zbliżało do wieku starczego). Postępy medycyny i pro­filaktyki wydłużyły życie ludzkie, w wyniku czego przedłużył się okres starości .