USPOKOJENIE

Uspokojeniem dla tych, którzy tak bardzo boją się „przeciążenia” informacjami, może być stwierdzenie, że zawsze istnieli ludzie, którzy na takie „przeciąże­nie” narzekali, nawet wtedy gdy nie występowało zja­wisko „lawiny informacji”. Zdolność człowieka do przyjęcia dużego zakresu informacji jest więc sprawą indywidualną, a umysł ludzki ma rozmaitą zdolność szybkiego wchłaniania oraz przechowywania informa­cji. Podobno utrzymuje się równowaga między potrze­bą wiedzy a zdolnością do przyswajania informacji. Niezależnie jednak od zdolności jednostki mało aktywne, nie poszukujące informacji, zubożają swoje środo­wisko poznawcze, ograniczają warunki własnego roz­woju i efektywnego działania.