NAJSZYBSZE STARZENIE

Ich starzenie się jest najszybsze w dziedzinie metalurgii, fizyki i chemii technicznej, a następnie w fizjologii, botanice, matematyce i geologii. Postęp współczesnej cywilizacji oparty na zdoby­waniu, gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji wydaje się być hamowany ich nadmiarem z powodu ograniczonych możliwości percepcji człowieka  i nie dość sprawnych technik ich wykorzystywania. Ame­rykanie obliczyli, że na skutek złego obiegu informacji wiele prac naukowych jest dublowanych, w wyniku czego państwo traci około 1/7 całego budżetu przezna­czonego na naukę. W miarę jak rośnie objętość wy­dawnictw seryjnych i monograficznych — rozwija się technika magazynowania, odnajdywania, powielania i przekazywania informacji.