POZNANIE OKREŚLONEJ DZIEDZINY

Dziś poznanie określonej dziedziny nauki (np. fizyki, chemii lub biologii) zabiera dużo czasu, tymczasem liczba informacji naukowych stale rośnie. Drukarnie na całym świecie opuszcza co minutę dwa tysiące stron istotnych informacji naukowych i technicznych, a licz­ba czasopism naukowo-technicznych wzrasta i pod ko­niec naszego stulecia ma urosnąć do miliona tytułów. W 1970 roku ich liczbę oceniono na 100 tysięcy, co stanowiło dwukrotny wzrost w ciągu pięciu lat. Świa­towe biblioteki dysponują w chwili obecnej 30 milio­nami tytułów prac naukowych. Na konieczność stałego śledzenia postępu w wielu dyscyplinach naukowych wskazują wyniki analiz, które określiły tempo deza­ktualizowania się publikacji naukowych.