NEGATYWNY WPŁYW

Obniżenie wartości wyko­nania w wielu testach, w porównaniu z wynikami wyj­ściowymi, wynosiło od 10% do 31%. Negatywny wpływ deprywacji wydaje się zależeć w dużym stopniu od innego czynnika współwystępujące- go w badaniach. nad odosobnieniem człowieka, a mia­nowicie od silnego ograniczenia aktywności ruchowej. W warunkach, w których badani mogli się poruszać i dotykać przedmioty wokół siebie, nie tak często występowały halucynacje. Izolacja z całkowitym unieruchomieniem wywołuje zaburzenia emocjonalne, takie jak silny niepokój, gotowość do irytacji (Doane i     inni). U’ młodych, zdrowych ludzi, którzy dla celów badania .wpływu hipokinezji (unieruchomienia) prze­bywali przez kilka tygodni w łóżku, wyniki badań tes­towych wykazały spadek sprawności psychomotorycz­nej i percepcyjnej oraz silny wzrost poziomu niepoko­ju, lęku, ,wrogości i depresji (Ryback i in.).