WYSTĘPUJĄCE ZMIANY

Zmiany występujące w psychice pod wpływem izo­lacji były między innymi oceniane za pomocą testów psychologicznych. W wielu eksperymentach stwier­dzono obniżenie wyników po zakończeniu izolacji, w porówaniu z wynikami uzyskanymi przed rozpoczę­ciem eksperymentu. Pogorszenie wyników zarejestro­wano m. in. w testach do pomiaru płynności słownej, rozumienia słów, sprawności w obliczeniach, myślenia abstrakcyjnego, ujmowania stosunków przestrzennych, zdolności zapamiętywania i odtwarzania materiału, roz­różniania barw oraz w sprawności psychomotorycznej (pogorszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, precy­zji i zręczności ruchów). W naszych badaniach (Galu- bińska, 1965), które obejmowały kilkugodzinne odosob­nienie pojedynczych osób w komorze ciszy, u 70% ba­danych stwierdziliśmy pogorszenie wyników testo­wych, wskazujące na wyraźny ubytek sprawności umy­słowej w zakresie pamięci operacyjnej, płynności słow­nej, szybkości spostrzegania.