PRZEZ CZAS DOŚWIADCZEŃ

Natomiast przez cały czas doświadczenia utrzymywały Się zakłócenia w poczuciu czasu, oraz.obiiiżenie”stało- ści emocjonalnej. Zależnie od stopnia izolacji percep- cyjnej i uwięzienia, poziomu komfortu zapewnionego badanym, czasu trwania. oraz. zaprogramowania cyklu praca-odpoczynek, zmieniała się wydolność fizyczna l psychiczna uczestników tych eksperymentów, We wszystkich jednak doświadczeniach, niezależnie od mo­delu badawczego, rejestrowano obniżenie aktywności w pracy, przedłużenie się czasu przeznaczonego przez badanych na wypoczynek, ich wzrastające rozdrażnie­nie. Zaobserwowano, że zdolność przystosowania się człowieka do warunków izolacji i uwięzienia zależała również w dużej mierze od właściwości indywidualnych badanych osób. W rocznym eksperymencie prowadzonym w Związ­ku Radzieckim, w którym uczestniczył lekarz, biolog i technik, badano zachowanie się ludzi w częściowo zam­kniętym układzie ekologicznym.