INNE ŹRÓDŁA

Innym źródłem obciążenia psychicznego w wieku starczym jest poczucie osamotnienia, niekoniecznie u- warunkowane samotnością fizyczną. Brak kontaktu emocjonalnego z innymi ludźmi, niezaspokojenie po­trzeby afiliacji czyli poczucia przynależności do grupy społecznej, potrzeby bycia w towarzystwie — zwięk­sza poczucie zagrożenia, rodzi depresje, dziwactwa. Wszelkie lęki, obawy, niepokoje są przecież lepiej to­lerowane i pokonywane wtedy, gdy człowiek nie jest sam. Niezaspokojenie potrzeby oddźwięku emocjonal­nego rodzi poczucie „odrzucenia”, przez co psychologia rozumie fakt pozbawienia człowieka bliskich kontak­tów społecznych, przyjaźni lub miłości, tak potrzeb­nych dla zachowania równowagi psychicznej.