PODDAWANIE IZOLACJI

Wielotygodniowej a nawet wielomiesięcznej izolacji poddawano w Związku Radzieckim i w Stanach Zjed­noczonych różne grupy ludzi dla sprawdzenia działa­nia tak.zwanych zamkniętych układów eko- logicznych, czyli środowiska zamkniętego, które zabezpiecza warunki bytowania człowiekowi izolowa­nemu od środowiska zewnętrznego. Takie środowisko zamknięte dostarcza badanemu wszystkich składników potrzebnych do życia: tlenu, pożywienia i wody w opar­ciu o zamknięty cykl krążenia materii. W jednym z takich eksprymentów stwierdzono (Duszków, Kosmolinskij), w pierwszych kilku dniach pobytu badanych w tym mikrokosmosie, występowanie zakłóceń w wydolności psychicznej. Wzrosła liczba błędów w rozwiązywanych zadaniach, powstawały nie­adekwatne skojarzenia, przedłużał się czas odpowiedzi. Następnie sprawność umysłowa wracała do normy.