WYNIKAJĄCE Z WRAŻLIWOŚCI

Wynika natomiast z jego wrażliwości nie tyl­ko na to, co dotyczy go bezpośrednio, ale i na to, co grozi innym, co grozi ludzkości, co grozi przyszłym pokoleniom. Wydaje się, że zagrożenie psychologiczne, jako źródło obciążenia w dzisiejszym środowisku tech­nicznym, ma również swą pozytywną wartość, ponie­waż nie pozwala na osłabienie mechanizmów obron­nych człowieka i uaktywnia go w walce ze szkodli­wymi wpływami.Postęp cywilizacji uwarunkowany zmianami poli­tycznymi, ekonomicznymi i społecznymi nie pozostał bez wpływu na środowisko społeczne współczesnego człowieka. Nie wnikając bliżej w zagadnienia socjolo­giczne ograniczymy się do rozważenia kilku tylko czynników, które wynikają z wzajemnej zależności człowieka i środowiska, a które mogą stanowić źródło obciążenia psychicznego. Relacje te różnią się oczy­wiście w różnych ustrojach, jednak niektóre ich ele­menty są zbliżone i typowe dla wszystkich środowisk.