AKTYWNOŚĆ CZŁOWIEKA

Dotychczasowe rozważania wykazały, że współczes­ne środowisko jest ogromnym zbiorem różnych jakoś­ciowo czynników i zjawisk, które mogą być źródłem obciążenia psychicznego dla człowieka. Reguluje on swoje stosunki z otoczeniem nie tylko przez przysto­sowanie się do środowiska, ale również poprzez aktyw­ne jego przekształcanie. Przystosowując się do środo­wiska i przekształcając je człowiek zaspokaja swoje potrzeby. Zależność człowieka od otoczenia pod jakim­kolwiek względem jest określana w psychologii jako potrzeba. Problem potrzeb i motywów działania jako źródeł aktywności nie jest jeszcze w psychologii zadowalająco wyjaśniony. Istnieje bogactwo definicji i klasyfikacji potrzeb. Są one ujmowane jako proces (napięcie), jako stan (niedoboru, braku) lub jako właś­ciwość.