DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘĆ

Dążenie do osiągnięć, a przy tym duża konkurencja  (np. duża liczba kandydatów na modne kierunki studiów), powoduje lęk przed niepowodzeniem. Lęk ten, jak wynika z licznych badań psychologicznych, nawet u dzieci może być tak silny, że powoduje zaburzenia w zachowaniu, zakłócenia w poziomie funkcjonowania osobowości, kształtuje postawy antyspołeczne, prowa­dzi do nerwic. Często podłożem tych zaburzeń psy­chicznych nie są rzeczywiste potrzeby dzieci lub mło­dzieży, a zawyżony poziom aspiracji ich rodziców.Ogólny wzrost dobrobytu w krajach uprzemysłowio­nych pociąga za sobą wzrost potrzeb. Po zaspo- ;     kojeniu potrzeb podstawowych powstają potrzeby, któ­rych realizacja nie zawsze jest możliwa i to staje się źródłem obciążenia psychicznego.