DLA SPRAWDZENIA

Dla sprawdzenia zachowania się człowieka lub ma­łych grup ludzi w warunkach “ograniczonej przestrzeni oraz izolacji percepcyjnej i społecznej prowadzono, ba­dania w. specjalnie skonstruowanych kabinach, w któ­rych.oprócz ograniczonego dopływu bodźców (monoton­ne otoczenie) stwarzano ograniczenie ruchliwości moto- rycznej (rriałe pomieszczenie),. Poza tym występowała jednostajność żajęć (monotonia czynności), brak bezpo­średniego kontaktu badanych osób z innymi {izolacja społeczna) i ograniczona możliwóść zaspokojenia po­trzeb psychologicznych (izolacja kulturalna). Takie warunki były przewidywane dla środowiska, w jakim mieli przebywać kosmonauci odbywający loty w rakie­tach lub przebywający na stacjach orbitalnych.