POSTAWY CZŁOWIEKA

Ekspedientka pełna urazy do całego świata, egocent­rycznie zajęta swymi sprawami, która nie tylko nie chce, ale w ogóle nie potrafi nam pomóc w wyborze to­waru, referent w urzędzie zajęty rozmowami towarzys­kimi, lekceważący petenta, nie mający czasu lub chęci do udzielenia nam niezbędnych informacji, nieobowiąz­kowy robotnik opierający się pół dnia na łopacie, za­miast dokopać się do źródła awarii pozbawiającej nas dopływu ciepłej wody — to przypadkowe przykłady irytujących i utrudniających nam życie zachowań, u- warunkowanych postawami ludzi określonych u nas jako „chochoły, którym nie chce się chcieć”.Dowodem tego, że przebudowa postaw człowieka nie zawsze nadąża za pozytywnymi zmianami, jakie nie­sie cywilizacja, jest kryzys niektórych wzorów zacho­wania obserwowany na całym świecie (wzrost prze­stępczości, ruchy młodzieżowe manifestujące niechęć do akceptowania i podporządkowania się regułom ży­cia społecznego i wymaganiom współczesności).