ZNANE NA CO DZIEŃ

Właśnie postawy, jako stosunek emocjonalny lub oceniający do określonych zjawisk, wyrażający się w kategoriach negatywnych, pozytywnych lub neutral­nych, ulegają zmianom pod wpływem zmian w środo­wisku. Przejawiają się one w różnych sytuacjach spo­łecznych, to znaczy w sytuacjach, w których wystę­pują inni ludzie, a które modyfikują procesy psychicz­ne i zachowania człowieka. Znane z codziennej rzeczywistości niewłaściwe po­stawy niektórych ludzi, pełniących rozmaite role spo­łeczne, mogą stanowić przyczynę naszego zdenerwo­wania, a więc być dla nas obciążeniem psychicznym.