MŁODZI LUDZIE

Dziś młodzi ludzie muszą wcześnie decydować się na wybór szkoły lub zawodu (albo robią to za nich, nie zawsze szczęśliwie, rodzice), co nie jest łatwym zada­niem wobec powszechnie trwających dyskusji nad kształtem obecnego i przyszłego systemu oświaty (szkoła zawodowa, czy ogólnokształcąca). Charakterystyczna dla naszych czasów akcele­racja, czyli przyspieszenie we wszystkich dziedzi­nach współczesnego życia, spowodowała przyspiesze­nie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży. Pow­stał problem wcześniejszego poddawania dzieci obo­wiązkowi nauki ze względu na ich tzw. szkolną doj­rzałość. Jednak dojrzałość umysłowa nie zawsze wa­runkuje dojrzałość emocjonalną i społeczną 6—7 lat- ków, podobnie jak i dojrzałość do podejmowania de­cyzji o wyborze zawodu po Skończeniu szkoły podsta­wowej.