OBIEKTYWNE WYNIKI BADAŃ

Mimo takich danych przewidujemy,. że do roku 2000 samochód, jako nara- zie niezastąpiony, wyprze inne środki lokomocji. Pew­nym optymizmem napawają podejmowane próby kon­strukcji samochodów o napędzie elektrycznym. Stopień zakłócenia równowagi w przyrodzie mie­rzymy dziś wzrostem nasilenia niektó­rych chorób, zwłaszcza miażdżycy i nowotworów. Coraz liczniejsze są dane, wskazujące na związek przy­czynowy, między niszczeniem środowiska naturalnego i jego skażeniem,.a schorzeniami człowieka. Obiektywne wyniki badań, liczne apele i ostrzeżenia nie zapóbiegają dalszemu niszczeniu przyrody. W po­jedynku między przyrodą a techniką najczęściej wy­grywa technika.