TECHNIZACJA ŻYCIA

Zdajemy sobie sprawę, że technizacja życia jest pro­cesem rileodwracahiym, ale nie; możemy -niszczyć sarni siebie, ‘ niszcząc swoje””środowisko biologiczne.’ Mimo że nie’-zbliżamy się “się jeszcze do pułapu wydolności ekologicznej, już dziś konieczne’jest działanie żapobie? £awcze: Nawet ustanowienie przez ONZ Światowego Dnia Ochrony Środowiska (5 czerwca), nawet najpiękr niejsze hasła czy-najmądrzejsze dyskusje oraz najwięk­sze kary pieniężne -dla- zakładów za zatruwanie rzek nie ^likwidują, ‘-jak dotychczas, szkód. Potrzebne jest konkretne działanie. Stwierdzono np./źe gdyby wyko­rzystano wszystkie wiadomości z“zakresu sozologii * lub sozotechniki , zajmujących się’ prawami i prawi­dłowościami, według których należy harmonijnie kształtować środowisko współczesne i gdyby powszech­nie budowano oczyszczalnie ścieków, stosowano elek­trofiltry i inne ^urządzenia zapobiegające zanieczysz^ czeniu wód, powietrza i gleby, to można by> środowisko uchronić przed zniszczeniem aż w 80°/o.