ŚRODOWISKO TECHNICZNE

Środowisko techniczne kryje w sobie liczne zagro­żenia życia i z d r o w i a, które wiążą się z po­stępem nauki i wynalazkami technicznymi. Zagrożenie fizyczne to niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia wy­nikające z zatruć, zakażeń, uszkodzeń, katastrof kole­jowych i lotniczych oraz wypadków samochodowych i innych.   Człowiek współczesny staje w obliczu wielu realnych i potencjalnych zagrożeń. Liczne fakty wskazują, że nawet najdoskonalsze osiągnięcia nauki i techniki, źle zastosowane, mogą stwarzać zgrożenie. Dramatycznym przykładem tego może być tragedia mieszkańców do­liny rzeki Piave we Włoszech. Na początku lat sześć- ^ dziesiątych zbudowano tam imponujące dzieło techniki w postaci 200-mfetrowej’tamy. Zrobiono to, mimo za­strzeżeń ekspertów, którzy mieli wątpliwości co do wa­runków terenowych, oraz mimo protestów mieszkań­ców doliny, obawiających się skutków tej inwestycji.