ISTNIEJĄC DOWODY

Psychologia stwierdzając niezbicie, że-’ profilaktyka chorób cywilizacyjnych, szczególnie chorób układu ner­wowego wymaga ochrony przyrody, podkreśla ogromną rolę i konieczność kontaktu człowieka- z przyrodą przy stanach nerwicowych/poczuciu utraty sensu życia, u- czuciu beznadziejności. Związek złego samopoczucia z brakiem tego’kontaktu nie zawśże jest przez czło­wieka’ dostrzegany’. (czasem ; uświadamia nam. to do­piero wyjazd na urlop). Zresztą potrzeba kontaktu z naturą nie u wszystkich jest silnie rozwinięta. Wydaje się jednak, że w miarę postępu industrializacji i urba­nizacji zaczynamy dostrzegać konieczność zaspokoje­nia i tej potrzeby, o czym świadczy rosnąca popular­ność niedzielnych wyjazdów poza miasto (byle tylko nie zamykać się w pudle samochodu i nie łudzić, że jesteśmy na łonie natury).