OBOK PROBLEMU

Nie potrafią tego dzieci, zwłaszcza w mieście obciążone nadmiarem informacji (kino, telewizja, reklamy), któ­re obok dostarczania dzieciom właściwych przeżyć e­mocjonalnych i estetycznych stawiają przed nimi przedwcześnie lub niepotrzebnie problematykę depry­mującą, kryminalną, niekiedy demoralizującą. Obok problemu reakcji człowieka na nadmiar infor­macji rozważany jest problem niedoboru lub braku informacji. Problem ten dotychczas roz­patrywany w odniesieniu do więźniów, rozbitków, sa­motnych żeglarzy staje się w czasach dziesiejszych szczególnie aktualny nie tylko z punktu widzenia lo­tów kosmicznych.