WSKAZANE PRZEZ BADANIA

Badania wykazały, że wzrost ilości i jakości infor­macji zwiększa tempo współczesnego życia i warun­kuje akcelerację, czyli przyspieszenie rozwoju umysło­wego człowieka. Hasło higieny psychicznej, wzywające do unikania nadmiaru bodźców zewnętrznych, jest co­raz trudniejsze do realizacji, ponieważ tempo życia, szybkie zmiany w środowisku człowieka oraz wzrost wymagań — nie pozwalają na uchylanie się od dopły­wu informacji, nie zawsze oczekiwanych i przyjem­nych z psychologicznego punktu widzenia.Pomijając sytuacje przymusowe i szczególnie odpo­wiedzialne, np.: pracę operatora, który w swej aktyw­ności zawodowej może podlegać nadmiernemu obcią­żeniu informacjami, czy pracę kierownika lub dyrek­tora dużego zakładu, których sytuacje zawodowe są bogate w bodźce obciążające —w życiu codziennym sami dokonujemy selektywnego odbioru informacji w zależności od własnych możliwości psychicznych.